Nyheder

 

Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub den 27. maj 2021 kl. 19 i Form og Fritid.


Formanden Felix Thomas havde meldt afbud på grund af sygdom.

9 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer var mødt frem.

Klubben bød på øl, vand, boller med pålæg, muffins og kaffe.


Peder Pedersen blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet og beslutningsdygtig.


Eva Pedersen oplæste Felix Thomas’s beretning for det forgangne års aktiviteter, som har været

præget af Coronasituationen. I beretningen rettede Felix en tak til alle, som har ydet en indsats i

klubben. Beretningen blev godkendt.


Regnskabet blev gennemgået af Hanne Andersen, og det blev godkendt.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil Pedersen og Margit Christensen.


Budget for året 2021 blev gennemgået af Hanne Andersen, og det blev godkendt.

Vi har modtaget 5.000 kr. af Brandkassen.

Bestyrelsen havde foreslået eventuel forhøjelse af kontingent gældende fra 2022. Det blev

besluttet, at vi bibeholder kontingenterne på de nuværende beløb og tager det op igen til

næste år.


Form og Fritid har ansøgt om 25.000 kr. (evt. et mindre beløb) til hjælp til rammer for squash og

e-sport. Efter en livlig debat blev det besluttet, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil støtte

projektet.

Svend Frederiksen giver Form og Fritid besked om beslutningen.

På grund af Coronasituationen har de af medlemmerne, der har betalt for brug af hallen til

indendørs tennis, ikke kunnet spille i tidsrummet fra cirka december 2020 til april 2021. Hanne

Andersen oplyste, at tennisklubben ikke har betalt Form og Fritid for denne periode. Det blev

besluttet, at der ikke skal ske tilbagebetaling til medlemmerne. Pengene forbliver i klubben.


Det blev drøftet, om vi stadig skal reservere tennisbaner til klubaftener hver onsdag, da

fremmødet ikke har været overvældende. Der var stemning for, at vi stadig skal reservere

banerne.


Der skal opsættes vejledning på dansk og tysk vedrørende rengøring af banerne.


Svend Frederiksen og Felix Thomas var på valg til bestyrelsen.

Felix Thomas ønskede ikke genvalg.

Svend Frederiksen blev genvalgt.

Mariann Kjeldgaard blev nyvalgt til bestyrelsen.

Signe Nielsen blev valgt til suppleant.

Ejgil Pedersen og Margit Christensen blev genvalgt som revisorer.


Regnskabet blev underskrevet af de fire fremmødte bestyrelsesmedlemmer og de to revisorer.

Anne indhenter underskrift af Felix.


Ref. Anne Nielsen

Generalforsamling I Nørre Nebel Tennisklub d. 13/8-2020 kl. 19:00 i Form og Fritid.


7 medlemmer mødte frem samt bestyrelsen.

Klubben bød på øl/vand og kaffe/te med kage.

Peder Pedersen blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Formanden aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter og rettede en tak til alle, som har ydet en indsats i klubben. Beretningen blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen til formanden.

Regnskabet blev gennemgået af Formanden, og det blev godkendt.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil Pedersen og Anne Nielsen

Budget for 2020 blev gennemgået af Formanden og blev godkendt

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentsats blev godkendt.

Hanne Andersen og Eva Pedersen var på valg, de genopstillede og blev genvalgt.

Jens From udgik af bestyrelsen d. 1-7-2019. Svend Frederiksen har valgt at træde ind i bestyrelsen i stedet for og det blev godkendt. Ida valgte at trække sig fra bestyrelsen i foråret og derfor har Bestyrelsen ønsket et medlem mere samt en suppleant. Anne Nielsen blev valgt til bestyrelsen og Mariann Kjeldgaard som suppleant.

Revisorer: Ejgil Pedersen blev genvalgt og Margit Christensen nyvalgt.

Under punktet eventuelt:

Svend F. kom med forslag om etablering af Padel Tennis, klubben kan undersøge hvad det koster og evt. søge fonde om midler til etablering og i samarbejde med Form og Fritid, finde ud af om det er en mulighed.

Forslag om der skal sættes nøgleboks op til turister, så de kan få adgang til tennisbanerne udenfor centrets åbningstid. Fremmødte samt bestyrelsen mente dog ikke, at det var så stort et problem.

Baneklargøring for 2020 blev drøftet. Bane 1 blev klargjort af et firma udefra og bane 2 blev klargjort af klubbens medlemmer. Banerne har fået ros fra turister samt klubbens medlemmer. Det blev vedtaget at i 2021 køber klubben sig til klargøring af begge baner. Klubben afholder dog stadig en fælles arbejdsdag.

Svend F. fremsatte forslag om, at forhøre sig ved Søren Bloch om at kunne få hallen til minitennis 1 eller 2 søndage, som kompensation for den tid, hvor der ikke kunne spilles indendørs tennis pga .Covid 19.

Klubaftener blev drøftet, der er ikke så mange fremmødte. Bestyrelsen sender opfordring ud til klubbens medlemmer om at komme. Sidste onsdag i hver måned tændes grillen og medlemmer har selv mad og drikkevarer med.

Afslutning afholdes den sidste onsdag i September.

Regnskabet blev underskrevet af de fire bestyrelsesmedlemmer samt Anne Nielsen, som var til stede. Felix indhenter underskrift af Ejgil

REF. Eva Pedersen

 
 

Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub d. 11.-3.-2019

Kl. 19.30 i Form og Fritid.

Afbud fra Eva.

17 medlemmer mødte frem.

Klubben bød på en øl/vand og kaffe/te og kikskage og småkager.

Peder blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Formanden aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter og rettede en tak til alle, som har ydet en indsats i klubben. Beretningen blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen til formanden.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil og Anne.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og det blev godkendt.

Budget for 2019 blev gennemgået af kassereren, og det blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget, og ser for kommende sæson ud som følger:

voksen for 1 år 400 kr / for 3 år 800 kr

barn for 1 år 250 kr / for 3 år 500 kr

familie for 1 år 650 kr / for 3 år 1300 kr

Felix og Ida var på valg, de genopstillede og blev genvalgt. Jens udgår af bestyrelsen d. 1.-7.-2019, når han flytter til Sjælland.

Ejgil og Anne fortsætter som revisorer.

Under punktet eventuelt:

Svend orienterede om sine forslag til Form og Fritid om at etablere bedre muligheder for at spille Mini-tennis/ Skum-tennis i hallen (Ikke i Tennisklubbens regi). Men klubben kan ved lejemål af hallen og arrangementer samme sted få gavn af forbedrede forhold ved eksempelvis at lave små-turneringer for klubbens medlemmer eller arrangementer for at få børn til at interessere sig for tennis.

Der blev fremsat et ønske om at kunne købe den kortærmede klub t-shirt i flere farver end den nuværende hvide, hvilket blev bakket op af flere i forsamlingen. Der blev også fremsat ønske om muligheden for en langærmet t-shirt i flere farver. Bestyrelsen viste en demo-model cardigan som et eksempel på, hvad der muligvis kan tilbydes som klub-cardigan.

Ønske om en dag, evt. en lørdag på grusbanerne med en DGI-træner med med sjove og instruktive tennisaktiviteter (som vi før har haft i klubben).

Regnskabet blev underskrevet af de to revisorer og de fire bestyrelsesmedlemmer, som var til stede. Eva skriver under på regnskabet hos Felix.

Ref.: Ida

 

Referat fra generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub d. 12. marts 2018

Der var mødt 17 veloplagte og positive medlemmer.

Peder Pedersen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning var følgende:

Boldmaskinen, som blev købt i sommeren 2017 må gerne bruges mere.

Klubaftener onsdage fortsætter i sommersæsonen.

Vintertennis sæson 2017/ 2018 omfatter 6 hold med 18 personer.

Felix og Søren har deltaget i et møde om samarbejde mellem vores klub og klubberne fra Varde, Ølgod, Tistrup, Ansager.

Vores klub har pt. 77 medlemmer. Det er indberettet til Det Centrale Foreningsregister.

Klubbens 35 års jubilæum blev fejret på bedste vis.

Lørdag d. 5. maj vil der være standerhejsning og Tennissportens dag.

Familietennis forsøges igen i sommeren 2018.

Den med DGI indgåede vækstaftale omfatter 2017, 2018, 2019, hvor målene for øget medlemstal for nævnte år hedder henholdsvis 84, 92 og 100.

Mellem Tennisklubben og Form og Fritid er der lavet en revideret udgave af brugerkontrakten af 1995. Der er lavet få rettelser med tilpasning til nuværende forhold.

Kommunen har i foråret 2017 foretaget en beskæring af læhegnet omkring tennisbanerne og efterfølgende plantet 2 rækker liguster mod vest.

Ved parkeringspladsen er der opsat et skilt med henvisning til tennisbanerne.

Foreningernes dag er afholdt i hallen, dog uden den store interesse fra offentligheden.

2017 har været et godt tennis år.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentsats blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag, om at klubbens tilskud til vintertennis bortfalder, blev vedtaget.

Nyt klublogo lavet af Solvej Bammeskov blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Søren, som ikke ønskede genvalg og Hanne og Jens, som genopstillede. Ny opstillet var Eva Schmidt Pedersen. Hanne og Jens blev genvalgt med applaus og Eva nyvalgt med applaus.

Revisorerne Anne og Ejgil blev ligeledes genvalgt med applaus.

Der er mellem førnævnte klubber samt DGI aftalt datoen d. 16.-6.- 2018 for afholdelse af en klubturnering i Nr. Nebel Tennisklub. - Ligeledes forsøges der etableret en holdturnering hen over hele sommersæsonen.

Der er isat ny lås i lågen ind til tennisbanerne og nye nøgler er klar til udlevering jfr. referat fra sidste bestyrelsesmøde. Søren Bloch sørger for nye cylindre til hængelås og dør til klubhus.

Formanden rettede en tak til alle de medlemmer, som har ydet en indsats, samt til revisorerne samt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Jens takkede på bestyrelsens og klubbens vegne Søren for hans store indsats i klubben og fremhævede hans store overblik og gode samarbejde med alle samarbejdspartnere. På bestyrelsens og klubbens vegne overrakte sekretæren dernæst Søren en afskedsgave.

Ref: Ida        

Banner