Nyheder

Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub den 19. marts 2024 kl. 19 i Form og Fritid.


20 medlemmer, herunder 5 bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem.

Klubben bød på øl, vand, boller med pålæg, småkager og kaffe.

Peder Pedersen blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Signe Bruun Nielsen aflagde beretning for det forgangne års aktiviteter. Her blev blandt andet nævnt den store opbakning til baneklargøring,

så Sport Trading kunne færdiggøre banerne. Begge baner har været super gode.

Vi har pt 72 medlemmer.

Der har i året 2023 været afholdt følgende arrangementer:

Den 29. april afholdt SuperBrugsen sponsordag med de foreninger, som de sponsorerer.

Tennisklubben deltog både ved SuperBrugsen og ved banerne. Det gav 2 nye medlemmer.

Den 11. juni havde klubben indkaldt til en opstartsdag, som blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

Den 2. september afholdt vi afslutningsfest med en intern turnering. Der var 21 tilmeldte. Efter turneringen blev der serveret landgangsbrød.

Vejret var med os denne dag, solen skinnede, og der blev hygget. Afslutningsfesten vil fremover altid afholdes den første lørdag i september.

Den 31. oktober deltog Signe i DGI’s Frivilligheds Workshop – meget inspirerende og givende for alle os foreninger imellem. Super arrangement.

Den 27. januar 2024 afholdt vi minitennisturnering i Form og Fritid, hvor 17 medlemmer deltog. Vi sluttede af med landgangsbrød.

En god dag, som vi fremover vil gentage. 

Onsdagsaftener og Facebookmodellen har ikke været en succes, da der ikke har været tilslutning til disse aftener. Klubben forsøger derfor med noget andet,

nemlig ”Pyramideturnering”. Gert Hansen fortalte om spillets opbygning og regler.

Der er ikke søgt om midler hos Kr. Høys Fond i år.

Der er søgt om tilskud i Brandkassen til klargøring af tennisbanerne. Vi har endnu ikke modtaget en afgørelse.

Kalender for 2024:

Lørdag den 27. april:    Åbning af tennisbaner

Lørdag den 01. juni:      Opstartsdag med turnering og hyggeligt samvær

Lørdag den 07. september:       Afslutningsfest med turnering og hyggeligt samvær.

Form og Fritid har fået midler fra Varde Kommune til at synliggøre og udvikle vores foreninger.

Katja Kirk Clausen er blevet lejet til at komme med gode forslag og input til dette arbejde. Muligvis ny webside med mere,

hvor foreningernes samlede aktiviteter med videre kan ses, og som vi i Tennisklubben gratis og uden merarbejde kan drage nytte af. 

Ris og ros og gode ideer kan fortsat lægges i postkassen ved banerne.

Signe sluttede med at takke alle for hjælp og støtte.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af Hanne Marie Andersen, og det blev godkendt. Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil Pedersen og Margit Christensen.

Budget for året 2024 blev gennemgået af Hanne Marie Andersen, og det blev godkendt. 

Der er fremkommet forslag om ændring af vedtægternes paragraf 14, således at der ikke skal ske varsel i lokal avis, men alene ved SMS eller mail.

Det besluttedes, at vedtægtsændringen skal medtages på dagsordenen for generalforsamling i 2025. Vedtægter skal gennemgås for evt. yderligere ændringer. 

Der er endvidere fremkommet forslag om booking af faste tider til sommertennis. Efter en livlig debat blev det besluttet, at de hold på mindst 4 personer,

der spiller en fast ugedag hele sæsonen, sættes fast i bookingkalenderen. Hanne skal have besked om holdenes sammensætning, og hun booker.

På valg er:

Signe Bruun Nielsen, Hanne Marie Andersen og Anne Nielsen. Alle 3 blev genvalgt. 

Elmo Matthiesen blev genvalgt som suppleant. 

Ejgil Pedersen og Margit Christensen blev genvalgt som revisorer.

Regnskabet blev underskrevet. 

Under eventuelt fortalte Svend om baneklargøring og om skur, hvor turister kan søge i ly for regn og blæst. 

Oskar Schweigler talte for at få igangsat ungdomshold, træning med videre.  Signe kontakter DGI om et møde vedrørende dette.

Flemming Svejstrup, Peder Pedersen og Gert Hansen vil gerne deltage.

Ref.

Anne

 

Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub den 28.

marts 2023 kl. 19 i Form og Fritid.


17 medlemmer, herunder 5 bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem. Klubben bød på øl, vand, boller, pålæg, småkager og kaffe.

Peder Pedersen blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Signe Bruun Nielsen aflagde beretning for det forgangne års aktiviteter.

Her blev blandt andet nævnt baneklargøring, fjernelse af ukrudt, nedklipning omkring banerne og maling af klubhus.

Bestyrelsen har sammen med Form og Fritid, Søren, gennemgået vores gensidige bruger kontrakt.

Der er foretaget forskellige tiltag for at hverve nye medlemmer.

Den 27. august fejrede vi klubbens 40 års jubilæum med turnering og derefter fest i klubhuset. (Fremover afholdes turnering første lørdag i september, i 2023 den 2.september).

Den 14. januar 2023 afholdt vi en minitennisturnering i Form og Fritid med spil og efterfølgende spisning. (Fremover afholdes et lignende arrangement i januar 2024).

Vores onsdagsaftener vil fremtidig blive lagt på Facebook, hvor man så kan tilmelde sig som deltager.

Klubben har fra Kr. Høy’s Fond modtaget 4.000 kr. til indkøb af terrassevarmere til vores klubhus,

fra Brandkassen 5.000 kr. til reparation af boldmaskine og indkøb af Beach flag plus 3.000 kr. til klargøring af baner.

Den 21. april 2023 skal banerne klargøres og klubhuset rengøres.

Den 29. april 2023 åbnes tennisbanerne. Samme dag deltager tennisklubben i SuperBrugsens Sponsordag. Der vil være personer fra tennisklubben både ved brugsen og på tennisbanen.

Midt i maj vil klubben afholde en opstartsdag, hvor alle medlemmer kan mødes.

Signe rettede en stor tak til alle, som har ydet en indsats i klubben. Også en stor tak til Form og Fritid for et virkelig godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.


Regnskabet blev gennemgået af Hanne Marie Andersen, og det blev godkendt.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil Pedersen og Margit Christensen.

Budget for året 2023 blev gennemgået af Hanne Marie Andersen, og det blev godkendt.

Det blev drøftet, om der skulle ske en kontingentforhøjelse. Det blev besluttet, at vi bibeholder kontingenterne på de nuværende beløb.


Et indkommet forslag om eventuel reservation af faste tider i sommerhalvåret blev livligt debatteret. Det besluttedes, at vi laver en forsøgsordning med 2 hold, der får faste tider sommeren 2023.

Hanne booker, når det er besluttet hvilke hold, der indgår i ordningen. Bestyrelsen vil opsætte regler for prøveordningen, som evalueres efter sommersæsonen.


Mariann Kjeldgaard og Svend Frederiksen er på valg.

Mariann ønsker ikke genvalg.

Svend Frederiksen blev genvalgt.

Nyvalgt blev Gert Hansen.

Elmo Matthiesen er stadig suppleant.

Ejgil Pedersen og Margit Christensen blev genvalgt som revisorer.


Regnskabet blev underskrevet.


Under eventuelt fortalte Svend følgende:

Boldmaskinen skulle nu fungere. Der er sat et nyt batteri i maskinen.

Banerne bliver klargjort i uge 16 eller 17 af Sport Trading.

Lås i døren til banerne er repareret.


Ref.

Anne


Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub den 30. marts 2022 kl. 19 i Form og Fritid.


Formanden Eva Pedersen havde meldt afbud på grund af sygdom.

8 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer var mødt frem.

Klubben bød på øl, vand, boller med pålæg, småkager og kaffe.

Peder Pedersen blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Mariann Kjeldgaard oplæste Eva Pedersens beretning for det forgangne års aktiviteter. I beretningen rettede Eva en tak til alle, som har ydet en indsats i klubben. Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af Hanne Marie Andersen, og det blev godkendt. 

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil Pedersen og Margit Christensen.

Budget for året 2022 blev gennemgået af Hanne Marie Andersen, og det blev godkendt.

Det blev drøftet, om der skulle ske en kontingentforhøjelse. 

Det blev besluttet, at vi bibeholder kontingenterne på de nuværende beløb. 

Hanne Marie Andersen, Eva Pedersen og Anne Nielsen var på valg til bestyrelsen.

Eva Pedersen ønskede ikke genvalg.

Hanne og Anne blev genvalgt.

Signe Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Elmo Matthiesen blev valgt til suppleant.

Ejgil Pedersen og Margit Christensen blev genvalgt som revisorer.

Regnskabet blev underskrevet.

Under eventuelt blev det drøftet, hvordan vi kan få nye medlemmer til klubben.

Forskellige forslag kom frem. Bestyrelsen arbejder videre på sagen.

Ref. 

Anne 

 Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub den 27. maj 2021 kl. 19 i Form og Fritid.


Formanden Felix Thomas havde meldt afbud på grund af sygdom.

9 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer var mødt frem.

Klubben bød på øl, vand, boller med pålæg, muffins og kaffe.


Peder Pedersen blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtig.


Eva Pedersen oplæste Felix Thomas’s beretning for det forgangne års aktiviteter, som har været 

præget af Coronasituationen. I beretningen rettede Felix en tak til alle, som har ydet en indsats i 

klubben. Beretningen blev godkendt.


Regnskabet blev gennemgået af Hanne Andersen, og det blev godkendt.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil Pedersen og Margit Christensen.


Budget for året 2021 blev gennemgået af Hanne Andersen, og det blev godkendt.

Vi har modtaget 5.000 kr. af Brandkassen.

Bestyrelsen havde foreslået eventuel forhøjelse af kontingent gældende fra 2022. Det blev 

besluttet, at vi bibeholder kontingenterne på de nuværende beløb og tager det op igen til

næste år.


Form og Fritid har ansøgt om 25.000 kr. (evt. et mindre beløb) til hjælp til rammer for squash og 

e-sport. Efter en livlig debat blev det besluttet, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil støtte 

projektet. 

Svend Frederiksen giver Form og Fritid besked om beslutningen.

På grund af Coronasituationen har de af medlemmerne, der har betalt for brug af hallen til 

indendørs tennis, ikke kunnet spille i tidsrummet fra cirka december 2020 til april 2021. Hanne 

Andersen oplyste, at tennisklubben ikke har betalt Form og Fritid for denne periode. Det blev 

besluttet, at der ikke skal ske tilbagebetaling til medlemmerne. Pengene forbliver i klubben.


Det blev drøftet, om vi stadig skal reservere tennisbaner til klubaftener hver onsdag, da 

fremmødet ikke har været overvældende. Der var stemning for, at vi stadig skal reservere 

banerne.


Der skal opsættes vejledning på dansk og tysk vedrørende rengøring af banerne.


Svend Frederiksen og Felix Thomas var på valg til bestyrelsen.

Felix Thomas ønskede ikke genvalg.

Svend Frederiksen blev genvalgt.

Mariann Kjeldgaard blev nyvalgt til bestyrelsen.

Signe Nielsen blev valgt til suppleant.

Ejgil Pedersen og Margit Christensen blev genvalgt som revisorer.


Regnskabet blev underskrevet af de fire fremmødte bestyrelsesmedlemmer og de to revisorer.

Anne indhenter underskrift af Felix.


Ref. Anne Nielsen

Generalforsamling I Nørre Nebel Tennisklub d. 13/8-2020 kl. 19:00 i Form og Fritid.


7 medlemmer mødte frem samt bestyrelsen

Klubben bød på øl/vand og kaffe/te med kage.

Peder Pedersen blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Formanden aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter og rettede en tak til alle, som har ydet en indsats i klubben. Beretningen blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen til formanden.

Regnskabet blev gennemgået af Formanden, og det blev godkendt.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil Pedersen og Anne Nielsen

Budget for 2020 blev gennemgået af Formanden og blev godkendt

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentsats blev godkendt.

Hanne Andersen og Eva Pedersen var på valg, de genopstillede og blev genvalgt. 

Jens From udgik af bestyrelsen d. 1-7-2019. Svend Frederiksen har valgt at træde ind i bestyrelsen i stedet for og det blev godkendt. Ida valgte at trække sig fra bestyrelsen i foråret og derfor har Bestyrelsen ønsket et medlem mere samt en suppleant. Anne Nielsen blev valgt til bestyrelsen og Mariann Kjeldgaard som suppleant. 

Revisorer: Ejgil Pedersen blev genvalgt og Margit Christensen nyvalgt. 

Under punktet eventuelt:

Svend F. kom med forslag om etablering af Padel Tennis, klubben kan undersøge hvad det koster og evt. søge fonde om midler til etablering og i samarbejde med Form og Fritid, finde ud af om det er en mulighed. 

Forslag om der skal sættes nøgleboks op til turister, så de kan få adgang til tennisbanerne udenfor centrets åbningstid. Fremmødte samt bestyrelsen mente dog ikke, at det var så stort et problem. 

Baneklargøring for 2020 blev drøftet. Bane 1 blev klargjort af et firma udefra og bane 2 blev klargjort af klubbens medlemmer. Banerne har fået ros fra turister samt klubbens medlemmer. Det blev vedtaget at i 2021 køber klubben sig til klargøring af begge baner. Klubben afholder dog stadig en fælles arbejdsdag. 

Svend F. fremsatte forslag om, at forhøre sig ved Søren Bloch om at kunne få hallen til minitennis 1 eller 2 søndage, som kompensation for den tid, hvor der ikke kunne spilles indendørs tennis pga .Covid 19. 

Klubaftener blev drøftet, der er ikke så mange fremmødte. Bestyrelsen sender opfordring ud til klubbens medlemmer om at komme. Sidste onsdag i hver måned tændes grillen og medlemmer har selv mad og drikkevarer med. 

Afslutning afholdes den sidste onsdag i September. 

Regnskabet blev underskrevet af de fire bestyrelsesmedlemmer samt Anne Nielsen, som var til stede. Felix indhenter underskrift af Ejgil 

REF. Eva Pedersen

 
 

Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub d. 11.-3.-2019


Kl. 19.30 i Form og Fritid.

Afbud fra Eva. 

17 medlemmer mødte frem.

Klubben bød på en øl/vand og kaffe/te og kikskage og småkager.

Peder blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Formanden aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter og rettede en tak til alle, som har ydet en indsats i klubben. Beretningen blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen til formanden.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil og Anne.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og det blev godkendt.

Budget for 2019 blev gennemgået af kassereren, og det blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget, og ser for kommende sæson ud som følger:

voksen for 1 år 400 kr / for 3 år 800 kr

barn for 1 år 250 kr / for 3 år 500 kr

familie for 1 år 650 kr / for 3 år 1300 kr

Felix og Ida var på valg, de genopstillede og blev genvalgt. Jens udgår af bestyrelsen d. 1.-7.-2019, når han flytter til Sjælland.

Ejgil og Anne fortsætter som revisorer.

Under punktet eventuelt:

Svend orienterede om sine forslag til Form og Fritid om at etablere bedre muligheder for at spille Mini-tennis/ Skum-tennis i hallen (Ikke i Tennisklubbens regi). Men klubben kan ved lejemål af hallen og arrangementer samme sted få gavn af forbedrede forhold ved eksempelvis at lave små-turneringer for klubbens medlemmer eller arrangementer for at få børn til at interessere sig for tennis.

Der blev fremsat et ønske om at kunne købe den kortærmede klub t-shirt i flere farver end den nuværende hvide, hvilket blev bakket op af flere i forsamlingen. Der blev også fremsat ønske om muligheden for en langærmet t-shirt i flere farver. Bestyrelsen viste en demo-model cardigan som et eksempel på, hvad der muligvis kan tilbydes som klub-cardigan.

Ønske om en dag, evt. en lørdag på grusbanerne med en DGI-træner med med sjove og instruktive tennisaktiviteter (som vi før har haft i klubben).

Regnskabet blev underskrevet af de to revisorer og de fire bestyrelsesmedlemmer, som var til stede. Eva skriver under på regnskabet hos Felix.

Ref.: Ida

 

Referat fra generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub d. 12. marts 2018

Der var mødt 17 veloplagte og positive medlemmer.

Peder Pedersen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning var følgende:

Boldmaskinen, som blev købt i sommeren 2017 må gerne bruges mere. 

Klubaftener onsdage fortsætter i sommersæsonen.

Vintertennis sæson 2017/ 2018 omfatter 6 hold med 18 personer.

Felix og Søren har deltaget i et møde om samarbejde mellem vores klub og klubberne fra Varde, Ølgod, Tistrup, Ansager.

Vores klub har pt. 77 medlemmer. Det er indberettet til Det Centrale Foreningsregister.

Klubbens 35 års jubilæum blev fejret på bedste vis.

Lørdag d. 5. maj vil der være standerhejsning og Tennissportens dag.

Familietennis forsøges igen i sommeren 2018.

Den med DGI indgåede vækstaftale omfatter 2017, 2018, 2019, hvor målene for øget medlemstal for nævnte år hedder henholdsvis 84, 92 og 100.

Mellem Tennisklubben og Form og Fritid er der lavet en revideret udgave af brugerkontrakten af 1995. Der er lavet få rettelser med tilpasning til nuværende forhold.

Kommunen har i foråret 2017 foretaget en beskæring af læhegnet omkring tennisbanerne og efterfølgende plantet 2 rækker liguster mod vest.

Ved parkeringspladsen er der opsat et skilt med henvisning til tennisbanerne.

Foreningernes dag er afholdt i hallen, dog uden den store interesse fra offentligheden.

2017 har været et godt tennis år.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentsats blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag, om at klubbens tilskud til vintertennis bortfalder, blev vedtaget.

Nyt klublogo lavet af Solvej Bammeskov blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Søren, som ikke ønskede genvalg og Hanne og Jens, som genopstillede. Ny opstillet var Eva Schmidt Pedersen. Hanne og Jens blev genvalgt med applaus og Eva nyvalgt med applaus.

Revisorerne Anne og Ejgil blev ligeledes genvalgt med applaus.

Der er mellem førnævnte klubber samt DGI aftalt datoen d. 16.-6.- 2018 for afholdelse af en klubturnering i Nr. Nebel Tennisklub. - Ligeledes forsøges der etableret en holdturnering hen over hele sommersæsonen.

Der er isat ny lås i lågen ind til tennisbanerne og nye nøgler er klar til udlevering jfr. referat fra sidste bestyrelsesmøde. Søren Bloch sørger for nye cylindre til hængelås og dør til klubhus.

Formanden rettede en tak til alle de medlemmer, som har ydet en indsats, samt til revisorerne samt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Jens takkede på bestyrelsens og klubbens vegne Søren for hans store indsats i klubben og fremhævede hans store overblik og gode samarbejde med alle samarbejdspartnere. På bestyrelsens og klubbens vegne overrakte sekretæren dernæst Søren en afskedsgave.

Ref: Ida        
Banner