Nyheder

Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 5. oktober 2022 kl. 10

hos Signe.

Til stede var Hanne, Svend, Mariann, Signe og Anne.

1. Vedtægternes § 9, stk. 3, blev drøftet. Bestyrelsen har givet Hanne

fuldmagt til at tegne alene. Signe undersøger, om det er i strid med

kommunens regler om tegningsret.

2. Brugsaftalen med Form og Fritid blev drøftet. Signe tager en snak med

Søren i hallen, så vi får fuld klarhed over, hvem der laver hvad med

hensyn til hegn, vedligeholdelse rundt om banerne med videre. Signe vil

foreslå Søren, at vi eventuelt afholder et fælles møde om tilføjelser og

rettelser til brugerkontrakten.

3. Hjemmesiden vedrørende priser berigtiges, så der fremover står:

”Hjemmeboende børn til og med 18 år er inkluderet i prisen”.

4. Hanne retter henvendelse til Erhvervsstyrelsen, således at hun fremover

modtager mails med videre og klarer fornyelsen i januar 2023.

5. Udendørs tennis starter 29. april 2023. Inden denne dato skal banerne og

klubhuset klargøres, og det skal ske 21. april 2023. Svend bestiller Sport

Trading ApS til klargøring af banerne midt i april. Det påtænkes, at holde

2 arrangementer i løbet af året. Det vil ske hhv. midt i maj og 2.

september 2023.

6. Onsdagsaftener bibeholdes. Der skal stadig ske spærring i 2 timer onsdag

aften fra kl. 19-21. Signe undersøger, om vi kan oprette en Facebook-

gruppe, så man hjemmefra kan tilmelde sig arrangementet via

begivenhed på Tennisklubbens Facebookside og dermed også se, om der

dukker øvrige spillere op. Brev om dette udsendes til alle medlemmer til

foråret.

7. Det blev drøftet, hvordan vi erhverver nye medlemmer, og hvordan vi får

dem med i vores fællesskab. Derfor bibeholdes vores onsdagsaftener. Vi

vil til foråret desuden prøve at få fat i en DGI træner.

8. Der vil fremtidig i Form og Fritid sammen med nøgle blive udleveret en

baneplejeseddel både på dansk og tysk. Det skal udtrykkeligt fremgå, at

efter spil skal banerne først skrabes og derefter slæbes med kost. Denne

seddel udleveres også til nye medlemmer.


9. Vi går med i en fælles annonce sammen med øvrige foreninger. Form og

Fritid står for det. Annoncen koster 300 kr. Vi tager det op hvert år, om vi

skal fortsætte.

10. Tennisklubben vil fremover ikke deltage i Sjov Aktivitetsdag, da ingen

interesserede dukkede op.

11 a) Vedtægterne blev drøftet – måske er der nogle punkter, der skal

ændres. Det tages op på generalforsamlingen. Det skal fremgå af

dagsordenen, hvis der skal ske ændringer.

b) Signe meddeler hallen, at ingen ønsker faste tider om lørdagen. Hvis

man ønsker at spille om lørdagen, bestilles og betales tiden gennem

Tennisklubben.

Fremtidig kalender:

1) Minitennis – juleafslutning – i december måned – og evt. spisning i

hallen.

2) Generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.

3) Baneklargøring, rengøring af klubhus mv fredag den 21. april 2023.

4) Åbning af baner 29. april 2023.

5) Opstartsfest midt i maj.

6) Afslutningsfest 2. september 2023.


Ref. Anne

Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 5. april

2022.


Mødet blev afholdt i Form og Fritid.

Til stede var: Signe, Mariann, Hanne, Svend og Anne.

Svend meddelte, at han sammen med en flok mandlige medlemmer havde gjort

banerne klar til Sport Trading ApS, og firmaet kommer efter påske, så banerne kan

være klar til spil cirka 1. maj.

Brugerkontrakt mellem Form og Fritid og Tennisklubben blev gennemgået. Den

underskrevne kontrakt lægges på hjemmesiden.

Klubhuset skal rengøres, og net og andre rekvisitter skal monteres tirsdag den 26.

april kl. 9,30. Der udsendes i god tid inden en meddelelse til alle medlemmer med

opfordring til at møde op denne dag og give en hånd med. Der serveres kaffe og

rundstykker.

Svend sprøjter baner for ukrudt og klubhus for alger. Klubhuset skal males grå, når

vejret er til det.

Svend laver et lille skur til tromle og en lille kasse om elstik.

Der afholdes klubaftener hver onsdag i tidsrummet kl. 19-21. Den sidste onsdag i

måneden tændes grillen efter tennis, og vi hygger os med mad og drikke, som

medlemmerne selv skal medbringe. Sennep og ketchup, paptallerkener m.v.

sørger klubben for. Der vil være mindst en person fra bestyrelsen til stede ved

grillaftener. Ægtefæller til medlemmer er meget velkomne til at deltage i

grillarrangementer. Hanne booker banerne til alle onsdage.

Mariann er tovholder vedrørende alt med klubhuset.

Der vil blive afholdt en klubturnering i august måned. Søren Chr. Hansen vil stå for

turneringsplanen. Efterfølgende vil der på klubbens regning blive serveret mad og

drikkevarer.

Der skal laves en kort og præcis brugervejledning vedrørende rengøring af

banerne på dansk og tysk (Eva vil lave oversættelsen til tysk). Skiltet ophænges på

døren til banerne.


Der skal ligeledes laves et stort skilt vedrørende klubaftener og klubturnering på

dansk og tysk. Skiltet opsættes på klubhuset.

Der skal i klubhuset opsættes en kasse til nye forslag til tiltag i klubben – ris og ros

mv.

Den tidligere formand, Eva Pedersen, kom og afleverede diverse papirer til den

nye formand Signe Nielsen. Eva fik en blomsterdekoration som tak for hendes

indsats for klubben.


Ref.

Anne


Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 30. marts 2022.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Alle 5 bestyrelsesmedlemmer var til stede.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Signe Nielsen formand

Mariann Kjeldgaard næstformand

Hanne Marie Andersen kasserer

Anne Nielsen sekretær

Svend Frederiksen medlem


Det blev besluttet, at Signe inden længe indkalder til et bestyrelsesmøde, hvor også Eva deltager.

Ref.

Anne


Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 21. februar 2022.

Mødet blev afholdt i Form og Fritid.

Til stede var: Eva, Mariann, Hanne, Svend og Anne.

Dagsorden:

 1. Baneklargøring

 2. Klubarrangementer/Klubaftener

 3. Valg til bestyrelsen/hvem er på valg

 4. Generalforsamling

 5. Eventuelt

 6. Maling af klubhus

 7. Promovering af tennisklubben


Sport Trading ApS har givet tilbud på forårs klargøring af baner. Eva kontakter firmaet og aftaler tidspunkt for arbejdets udførelse. Svend er tovholder vedrørende baneklargøring m. v., og han køber materialer til diverse reparationer, herunder stativ til vandslange mv. Klubhuset skal også males udvendig. Maling købes hos Davidsen. 

Der afholdes klubaftener hver onsdag i tidsrummet kl. 19-21 fra åbning i maj til ultimo september. Den sidste onsdag i måneden tændes grillen efter tennis, og vi hygger os med mad og drikke, som medlemmerne selv skal medbringe. 

Der vil blive afholdt en klubturnering i august måned. Vi forventer, at Søren C. Hansen vil stå for turneringsplanen. Efterfølgende vil der på klubbens regning blive serveret mad og drikkevarer.

Eva, Hanne og Anne er på valg. Eva modtager ikke genvalg. Hanne og Anne er villige til at stille op igen. Vi forsøger at finde en ny til bestyrelsen.

Generalforsamling afholdes onsdag den 30. marts kl. 19 i Form og Fritid. Dagsorden for generalforsamlingen blev drøftet.

Promovering af tennisklubben blev drøftet. Der fremkom forskellige forslag, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Ref.

Anne


 

Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 15. juli 2021. 


Bestyrelsesmødet blev afholdt i vores klubhus.

Til stede var: Eva, Mariann, Hanne og Anne. Svend var fraværende.

Felix Thomas, tidligere formand, nu udgået af bestyrelsen, deltog også i mødet.

Felix afleverede diverse papirer til Eva. Han afleverede også en Ipad, som Varde Kommune har stillet til rådighed for klubben. Eva afleverer denne Ipad til kommunen, da den aldrig er blevet benyttet. Eva og evt. andre fra bestyrelsen vil gennemgå papirer og dokumenter og kassere alt det, som ikke længere er relevant.

Det blev drøftet, hvem der skal have besked, vedrørende formandsskifte fra Felix til Eva. DGI og foreningsportalen skal have besked. Eva har underrettet Sparekassen vedr. ændringer i bestyrelsen, og relevante papirer i den anledning blev underskrevet. 

Det blev besluttet at afholde en klubturnering onsdag den 18. august 2021 kl. 17. Søren C. Hansen har lovet af stå for turneringsplanen. Efterfølgende serveres der på klubbens regning sandwich, øl, vand og rosevin. Tilmelding skal ske en uge før. Eva udsender mail til alle medlemmer. 

Hanne sprøjter for ukrudt på banerne.

Klubhuset skal males udvendigt i september, forinden skal alger vaskes af.

Ref. Anne


Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 27. maj 2021.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Alle 5 bestyrelsesmedlemmer var til stede.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Eva Pedersen formand

Mariann Kjeldgaard næstformand

Hanne Andersen kasserer

Anne Nielsen sekretær

Svend Frederiksen medlem


Det blev besluttet, at Eva opretter en konto hos Davidsen. Hun køber 4 nye skrabere og forhører sig om algefjerner til træværk på klubhus. Klubhus skal på et tidspunkt i løbet af sommeren males.

Hanne sprøjter tennisbanerne for ukrudt, når vejret tillader det. Hallen stiller sprøjte og sprøjtemiddel til rådighed.

Mariann holder klubhus pænt og ryddeligt.

Vi besluttede at købe en ny grill hos Davidsen. Mariann og Anne tager sig af det.

Svend fjerner rødt sand og den gamle grill.

Vi besluttede at holde en grillaften den 16. juni. Eva og Hanne skriver til medlemmerne. Man skal selv medbringe mad og drikke. Klubben sørger for tilbehør: Ketchup, sennep, remoulade, tallerkener, bestik og glas. Anne køber tilbehøret.

Midt i august afholdes en hyggeaften med tennisspil og efterfølgende grillhygge. 

Hanne har købt 2 fl. Vin til Felix. Anne afleverer hos Felix og får ham samtidig til at underskrive regnskab. 

Ref. Anne 

 


Bestyrelses møde Torsdag d. 20. Maj 2021

Alle Bestyrelses medlemmer var tilstede. 


Så kan vi endelig holde Generalforsamling igen. 

Torsdag d. 27. Maj 2021 i Form og Fritid. 


Tennisklubben byder på snitter, øl, vand, kaffe og kage. 

Budget og regnskab er klar til godkendelse på generalforsamlingen

Flg. Skal drøftes på generalforsamlingen

 • Godtgørelse af indendørs Tennis pga. Corona

 • Kontingent forhøjelse i 2022, Bestyrelsen har snakket om 25%.

 • Klubaftener – skal vi stadig reservere banerne – fremmøde varierer meget.  

 • Sponsorat til Form og Fritid.     Form og Fritid har forespurgt om økonomisk hjælp til 2 nye foreninger i forbindelse med udvidelse af Form & Fritid. Der er blevet søgt om kr. 25.000 til hjælp til Squash og E-Sport eller et mindre beløb hvis foreningens økonomi ikke tillader at give det ansøgt beløb.

Ref. Eva


 

Bestyrelsesmøde d. 8/4-21

 


Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 


Sport Trading er bestilt til baneklargøring på begge baner. Håber de kan være klar til 1/5-21, men det kommer an på vejret. Frost skal helst være overstået.  Vi venter med klargøring af udenoms areal og klubhus til det det bliver lidt varmere og skal nok sende besked ud til medlemmerne . 

Pga. af Corona bliver der ingen åbnings arrangement i 2021, men vi sigter efter at lave en sommerturnering i løbet af Juni måned. 

Der indkaldes til Generalforsamling, så snart forsamlingsforbuddet hæves.

Det blev drøftet, at der i klubbens vedtægter skulle tilføjes et punkt angående udskydelse af Generalforsamlingen.     


Ref. EvaBestyrelsesmøde i Nr. Nebel Tennis Klub d. 15/9-2020.

 

Afbud fra Anne

Bestyrelsen konstituerede sig.

Felix som formand

Anne som næstformand

Hanne som kasserer 

Eva som sekretær

Svend som medlem

Indestående på Tennisklubbens konto blev drøftet. Form og Fritid har forespurgt om økonomisk hjælp til 2 nye foreninger i forbindelse med udvidelse af Form & Fritid. Der er blevet søgt om kr. 25.000 til hjælp til Squash og E-Sport eller et mindre beløb hvis foreningens økonomi ikke tillader at give det ansøgt beløb. Bestyrelsen har vedtaget, at det skal drøftes på næst kommende Generalforsamling i 2021. 

Foreningens vedtægter blev gennemgået – Punkt 6 vedr. Gæstespillere skal ændres ved næste Generalforsamling. 

Det blev drøftet, om der skal laves en vejledning til turister om hvordan banerne skal gøres rent efter spil. Vejledning laves og udleveres via centret. 

Med hensyn til kompensation for ikke at kunne spille indendørssæson færdig i foråret 2020 pga. Corona har Form og Fritid givet grønt lys til at Klubben kan få Hallen 2 gange til Minitennis. Bestyrelsen melder ud hvornår det bliver evt. December og april. 

Anne, Sven og Eva skal sende billede til Hanne, så hun kan få dem på hjemmesiden.

Ref. Eva 


 


 

Bestyrelsesmøde d. 11. juni 2020


Tilstede: Felix, Svend, Hanne og Eva

Generalforsamling udskudt i marts måned pga. Corona. Da forsamlingsforbuddet nu er sat op, vil der blive indkaldt til Generalforsamling i august måned mellem d. 10-14. august, medmindre der sker ændringer inden da.

På valg i år er Hanne og Eva. De modtager begge genvalg.

Svend Frederiksen har afløst Jens From i 2020. Svend skal godkendes på kommende generalforsamling.

Ida er stoppet og der er ikke fundet afløser for hende.

Vi har derfor et ønske i bestyrelsen om at få valgt et nyt medlem samt en suppleant til bestyrelsen.

Baneklargøring i år: Bane 2 er blevet klargjort af klubbens medlemmer. Stor ros til jer, som har været med til at klargøre og præparere banen. Vi valgte at leje et firma til klargøring af bane 1 og syntes, at de også har gjort et fint stykke arbejde. Derfor vil vi overveje at leje firmaet igen til næste år, måske til begge baner. Vi afventer dog pris for klargøring af bane 1 i år Da Baneklargøring blev forsinket i år, vil vi sørge for at leje firmaet i god tid til 2021.

Nye net er sat op og der har indtil nu ikke været problemer med, at holde nettet på bane 1 i den rette højde. Vi har fået oplyst, at der godt kan skaffes reservedele hvis problemet opstår.

Søren Bloch sprøjter for ukrudt i bræmme uden for tennisbanerne og også kanterne inde på banerne.

Kantafgrænsning trænger til fornyelse. Svend vil sørge for, at der bliver købt lister og at det bliver lavet i løbet af 2020 sæsonen. Svend vil endvidere sørge for at vinduespartiet til klubhuset vil blive tætnet.

Der skal købes nye koste og klubhuset males ved baneklargøring i 2021.

Klubaftener genoptages fra d. 17. juni fra kl. 18-20.

Der er indkommet forslag om hyggeaften 1 gang om måneden. Det kunne være den sidste klubaften i hver måned. Det bliver ikke bestyrelsen som varetager denne opgave, men 1 eller 2 frivillige. Medlemmer tager selv madvarer og drikkevarer med. Klubben betaler tilbehør – ketchup, remoulade og sennep samt paptallerkener.

Sæsonafslutning med turnering og grill (klubben betaler) er fastsat til d. 30/9-2020 kl. 17:00. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer. Indbydelsen kommer senere. Vi håber, at der ikke er sket ændringer i forsamlingsforbuddet til den tid pga. Corona.

Det undersøges med Søren Bloch, hvad der gøres med Vintertennis og den tid hvor medlemmerne ikke har kunnet spille, da hallen har været lukket.

Ref. Eva

 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2020

Alle til stede.


Generalforsamlingen vil blive afholdt primo marts 2020 kl 19. Endelig dato skal lige cleares med Form og fritid. Klubben byder på snitter og øl/vand. Det er vigtigt med et godt fremmøde, da der bliver lagt op til debat om klubbens fremtid i forhold til medlemstal og investeringer. Eva og Hanne er på valg, og i skrivende stund vides ikke, om de stiller op til genvalg. Der skal også vælges en 5. person i Jens' sted, altså 3 bestyrelsesmedlemmer skal vælges. 

Der er inviteret til netværksmøde i Varde den 4. marts. Vi deltager ikke.

Vi sender en ansøgning til Brandkassen, som vi plejer.

Der bestilles grus til banerne, og der vil blive inviteret til arbejdsdag, så vi kan være klar til standerhejsning primo maj ( hvis vejret tillader det).

Intern klubturnering er bestemt til at finde sted lørdag den 13. juni kl 10.

Klubaftener onsdag aftener kl 19-21 fortsætter. Sensommer kl 18-20.


Ref.: Ida
 

Banner