Nyheder

 

Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 15. juli 2021. 

Bestyrelsesmødet blev afholdt i vores klubhus.

Til stede var: Eva, Mariann, Hanne og Anne. Svend var fraværende.

Felix Thomas, tidligere formand, nu udgået af bestyrelsen, deltog også i mødet.

Felix afleverede diverse papirer til Eva. Han afleverede også en Ipad, som Varde Kommune har stillet til rådighed for klubben. Eva afleverer denne Ipad til kommunen, da den aldrig er blevet benyttet. Eva og evt. andre fra bestyrelsen vil gennemgå papirer og dokumenter og kassere alt det, som ikke længere er relevant.

Det blev drøftet, hvem der skal have besked, vedrørende formandsskifte fra Felix til Eva. DGI og foreningsportalen skal have besked. Eva har underrettet Sparekassen vedr. ændringer i bestyrelsen, og relevante papirer i den anledning blev underskrevet.

Det blev besluttet at afholde en klubturnering onsdag den 18. august 2021 kl. 17. Søren C. Hansen har lovet af stå for turneringsplanen. Efterfølgende serveres der på klubbens regning sandwich, øl, vand og rosevin. Tilmelding skal ske en uge før. Eva udsender mail til alle medlemmer.

Hanne sprøjter for ukrudt på banerne.

Klubhuset skal males udvendigt i september, forinden skal alger vaskes af.

Ref. Anne


Bestyrelsesmøde i Nørre Nebel Tennisklub den 27. maj 2021.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Alle 5 bestyrelsesmedlemmer var til stede.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Eva Pedersen formand

Mariann Kjeldgaard næstformand

Hanne Andersen kasserer

Anne Nielsen sekretær

Svend Frederiksen medlem


Det blev besluttet, at Eva opretter en konto hos Davidsen. Hun køber 4 nye skrabere og forhører sig om algefjerner til træværk på klubhus. Klubhus skal på et tidspunkt i løbet af sommeren males.

Hanne sprøjter tennisbanerne for ukrudt, når vejret tillader det. Hallen stiller sprøjte og sprøjtemiddel til rådighed.

Mariann holder klubhus pænt og ryddeligt.

Vi besluttede at købe en ny grill hos Davidsen. Mariann og Anne tager sig af det.

Svend fjerner rødt sand og den gamle grill.

Vi besluttede at holde en grillaften den 16. juni. Eva og Hanne skriver til medlemmerne. Man skal selv medbringe mad og drikke. Klubben sørger for tilbehør: Ketchup, sennep, remoulade, tallerkener, bestik og glas. Anne køber tilbehøret.

Midt i august afholdes en hyggeaften med tennisspil og efterfølgende grillhygge.

Hanne har købt 2 fl. Vin til Felix. Anne afleverer hos Felix og får ham samtidig til at underskrive regnskab.

Ref. Anne

 

Bestyrelses møde Torsdag d. 20. Maj 2021

Alle Bestyrelses medlemmer var tilstede. 


Så kan vi endelig holde Generalforsamling igen. 

Torsdag d. 27. Maj 2021 i Form og Fritid. 


Tennisklubben byder på snitter, øl, vand, kaffe og kage. 

Budget og regnskab er klar til godkendelse på generalforsamlingen

Flg. Skal drøftes på generalforsamlingen

  • Godtgørelse af indendørs Tennis pga. Corona

  • Kontingent forhøjelse i 2022, Bestyrelsen har snakket om 25%.

  • Klubaftener – skal vi stadig reservere banerne – fremmøde varierer meget.  

  • Sponsorat til Form og Fritid.     Form og Fritid har forespurgt om økonomisk hjælp til 2 nye foreninger i forbindelse med udvidelse af Form & Fritid. Der er blevet søgt om kr. 25.000 til hjælp til Squash og E-Sport eller et mindre beløb hvis foreningens økonomi ikke tillader at give det ansøgt beløb.

Ref. Eva


 

Bestyrelsesmøde d. 8/4-21

 


Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 


Sport Trading er bestilt til baneklargøring på begge baner. Håber de kan være klar til 1/5-21, men det kommer an på vejret. Frost skal helst være overstået.  Vi venter med klargøring af udenoms areal og klubhus til det det bliver lidt varmere og skal nok sende besked ud til medlemmerne . 

Pga. af Corona bliver der ingen åbnings arrangement i 2021, men vi sigter efter at lave en sommerturnering i løbet af Juni måned. 

Der indkaldes til Generalforsamling, så snart forsamlingsforbuddet hæves.

Det blev drøftet, at der i klubbens vedtægter skulle tilføjes et punkt angående udskydelse af Generalforsamlingen.     


Ref. EvaBestyrelsesmøde i Nr. Nebel Tennis Klub d. 15/9-2020.

 

Afbud fra Anne

Bestyrelsen konstituerede sig.

Felix som formand

Anne som næstformand

Hanne som kasserer

Eva som sekretær

Svend som medlem

Indestående på Tennisklubbens konto blev drøftet. Form og Fritid har forespurgt om økonomisk hjælp til 2 nye foreninger i forbindelse med udvidelse af Form & Fritid. Der er blevet søgt om kr. 25.000 til hjælp til Squash og E-Sport eller et mindre beløb hvis foreningens økonomi ikke tillader at give det ansøgt beløb. Bestyrelsen har vedtaget, at det skal drøftes på næst kommende Generalforsamling i 2021.

Foreningens vedtægter blev gennemgået – Punkt 6 vedr. Gæstespillere skal ændres ved næste Generalforsamling.

Det blev drøftet, om der skal laves en vejledning til turister om hvordan banerne skal gøres rent efter spil. Vejledning laves og udleveres via centret.

Med hensyn til kompensation for ikke at kunne spille indendørssæson færdig i foråret 2020 pga. Corona har Form og Fritid givet grønt lys til at Klubben kan få Hallen 2 gange til Minitennis. Bestyrelsen melder ud hvornår det bliver evt. December og april.

Anne, Sven og Eva skal sende billede til Hanne, så hun kan få dem på hjemmesiden.

Ref. Eva


 

 

Bestyrelsesmøde d. 11. juni 2020

Tilstede: Felix, Svend, Hanne og Eva

Generalforsamling udskudt i marts måned pga. Corona. Da forsamlingsforbuddet nu er sat op, vil der blive indkaldt til Generalforsamling i august måned mellem d. 10-14. august, medmindre der sker ændringer inden da.

På valg i år er Hanne og Eva. De modtager begge genvalg.

Svend Frederiksen har afløst Jens From i 2020. Svend skal godkendes på kommende generalforsamling.

Ida er stoppet og der er ikke fundet afløser for hende.

Vi har derfor et ønske i bestyrelsen om at få valgt et nyt medlem samt en suppleant til bestyrelsen.

Baneklargøring i år: Bane 2 er blevet klargjort af klubbens medlemmer. Stor ros til jer, som har været med til at klargøre og præparere banen. Vi valgte at leje et firma til klargøring af bane 1 og syntes, at de også har gjort et fint stykke arbejde. Derfor vil vi overveje at leje firmaet igen til næste år, måske til begge baner. Vi afventer dog pris for klargøring af bane 1 i år Da Baneklargøring blev forsinket i år, vil vi sørge for at leje firmaet i god tid til 2021.

Nye net er sat op og der har indtil nu ikke været problemer med, at holde nettet på bane 1 i den rette højde. Vi har fået oplyst, at der godt kan skaffes reservedele hvis problemet opstår.

Søren Bloch sprøjter for ukrudt i bræmme uden for tennisbanerne og også kanterne inde på banerne.

Kantafgrænsning trænger til fornyelse. Svend vil sørge for, at der bliver købt lister og at det bliver lavet i løbet af 2020 sæsonen. Svend vil endvidere sørge for at vinduespartiet til klubhuset vil blive tætnet.

Der skal købes nye koste og klubhuset males ved baneklargøring i 2021.

Klubaftener genoptages fra d. 17. juni fra kl. 18-20.

Der er indkommet forslag om hyggeaften 1 gang om måneden. Det kunne være den sidste klubaften i hver måned. Det bliver ikke bestyrelsen som varetager denne opgave, men 1 eller 2 frivillige. Medlemmer tager selv madvarer og drikkevarer med. Klubben betaler tilbehør – ketchup, remoulade og sennep samt paptallerkener.

Sæsonafslutning med turnering og grill (klubben betaler) er fastsat til d. 30/9-2020 kl. 17:00. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer. Indbydelsen kommer senere. Vi håber, at der ikke er sket ændringer i forsamlingsforbuddet til den tid pga. Corona.

Det undersøges med Søren Bloch, hvad der gøres med Vintertennis og den tid hvor medlemmerne ikke har kunnet spille, da hallen har været lukket.

Ref. Eva

 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2020

Alle til stede.


Generalforsamlingen vil blive afholdt primo marts 2020 kl 19. Endelig dato skal lige cleares med Form og fritid. Klubben byder på snitter og øl/vand. Det er vigtigt med et godt fremmøde, da der bliver lagt op til debat om klubbens fremtid i forhold til medlemstal og investeringer. Eva og Hanne er på valg, og i skrivende stund vides ikke, om de stiller op til genvalg. Der skal også vælges en 5. person i Jens' sted, altså 3 bestyrelsesmedlemmer skal vælges.

Der er inviteret til netværksmøde i Varde den 4. marts. Vi deltager ikke.

Vi sender en ansøgning til Brandkassen, som vi plejer.

Der bestilles grus til banerne, og der vil blive inviteret til arbejdsdag, så vi kan være klar til standerhejsning primo maj ( hvis vejret tillader det).

Intern klubturnering er bestemt til at finde sted lørdag den 13. juni kl 10.

Klubaftener onsdag aftener kl 19-21 fortsætter. Sensommer kl 18-20.


Ref.: Ida 


Banner