Skip Navigation Links
- Forside
 

Nyheder

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.10.2018 kl 17-19

Alle var til stede.

Vi evaluerede de to tennisturneringer, som klubben har afholdt i denne sæson, den 16. juni med indbudte gæster fra naboklubberne og ultimo september internt i klubben.

Vi mener, at begge var vellykkede og satser på at gentage arrangementerne til næste år, ligeledes med korte kampe og efterfølgende en bid brød.

Evaluering af klubaftener, hvor der har været et jævnt fremmøde af seniorspillere, ca 8-10 per gang. Klubaftener fortsætter onsdage til næste år.

Banerne har været brugt flittigt i den lange og gode sæson, vi har haft i år, både af klubbens egne spillere samt turister. Banerne har været fine, men der har nogle steder været problemer med at linjerne arbejder sig op, og gruset blæser af. Desuden har sprinklerne på vandingsanlægget af og til sat sig fast, så banerne nogle steder har fået for lidt og andre steder for meget vand, og der er dannet søer. Smeden har tilset dem flere gange, men det er vores vurdering, at de er slidte og bør udskiftes med nye.

Vi drøftede hvilke tiltag og indkøb, der bør foretages for at banerne og materiellet fungerer optimalt. Vi lavede derefter en liste, som Felix skal drøfte med Søren Bloch i Form og Fritid, da det er Form og Fritid, som afholder udgifterne til banernes vedligeholdelse. I fællesskab kan de lave en eventuel prioritering, hvis det skønnes, at udgifterne bliver for store til at klare på en gang.

Listen ser ud, som følger:

8 nye vandkanoner

Mere grus, så der midtvejs i sæsonen kan lægges mere grus på banerne.

Diverse tilbehør til net (jordankre, øjeskruesæt mm.)

Hegnfirma til opstramning af hegnet, der hvor ”strammerne” er rustet væk.

Brædder til kantning af banerne, så boldene ikke triller ud.

Renovering af flisebelægning ved bane 1.

Næste bestyrelsesmøde bliver mandg d. 18. februar kl 19, 2019.

Generalforsamlingen er sat til mandag d. 11. marts kl 19.30, 2019.

Evt.:

Det foreslåes, at vi næste år ved konstituerende møde fastlægger mødedatoer til bestyrelsesmøder for hele sæsonen.

Der skal til DGI indberettes status over aldersfordeling af klubbens medlemmer. Hanne har lavet listen og sender den til Felix, som videresender til DGI.

Fra kl 19-21 havde vi evalueringsmøde med DGI konsulent Alex Laugesen, hvor vi drøftede vores vækstaftale for klubben.

Ref: Ida

 

Referat fra møde d. 15.-8.-2018

Alle til stede.

Turneringen d. 16. juni hos os, hvor andre klubber deltog, gik fint. Positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi tænker at gentage det til næste år. Ny turnering med tilmelding arrangeres internt i klubben og afholdes d. 12. eller 19. september i år. Pris 25 kr.

Det er snart tid til vintertennis. Felix spørger Søren Bloch om, hvilke datoer klubben kan få. Som vedtaget på generlforsamlingen, bortfalder klubbens tilskud til holdene. Der vil snart blive inviteret til fordelingsmøde.

Vi ønsker ikke at deltage i ”Foreningernes dag”, da sidste års deltagelse ikke var nogen succes.

Der er udbredt tilfredshed med de hvide klub t-shirts med det nye logo. Logoet må kun trykkes på de t-shirts, som bestyrelsen har valgt. Felix har kontakten til Sportigan og informerer Birgitte derom. Vi forsøger at lave en aftale med Sportigan om, at al fremtidig administration vedr. salg af klubtøj varetages af dem.

Det nye logo er sat på hjemmesiden, og det ser pænt ud. På generalforsamlingen forelægger vi spørgsmålet, om hvorvidt hjemmesiden skal optimeres til mobiltelefon.

Vandingsanlægget på banerne er blevet renset og set efter af smeden i flere omgange og fungerer som regel efter hensigten, men sprinklerne kan dog sætte sig fast. Vi mener at sprinkler-hovederne er slidte, og Felix vil snakke med Søren Bloch om muligheden for at Form og Fritid vil sætte indkøb af nye på budgettet for næste år.

Jens kom med en forespørgsel, om det kunne være muligt for de etablerede tennishold at få faste spilletider, så man ikke behøver at booke via hjemmesiden. Det mener bestyrelsen ikke skal være muligt, da man derved ville favorisere nogle frem for andre.

Ref: Ida

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. juni 2018

Alle til stede.

1. Der er kommet 19 tilmeldinger til tennisturneringen d. 16. juni kl. 10. Bestyrelsen møder kl. 9.30.

Turneringsform bliver som sidste år med 2 puljer, og points styres ved hjælp af papirmodel. En præmie i hver pulje.

Stævneleder Felix. Forplejning i form af øl/vand/kaffe og sandwich skal være klar kl. 11.

2. Hanne forespørger hos Klubmodul, om der er noget, vi skal være opmærksomme på vedr. den nye persondatalov.

3. Børnetennis droppes i år, da der åbenbart ikke er interesse for det. Vi har planer om en træningsaften for voksne med en ekstern træner.

Felix prøver at lave en aftale med ham i august.

4. Det nye klublogo skal sættes på vores hjemmeside. Hanne kontakter Klubmodul. Jens og Hanne sørger for at få ryddet op på hjemmesiden og smidt gamle meddelelser væk.

Fremover arkiveres referater digitalt i maksimum et år. (Alle referater gemmes i papirudgave). Meddelelser om begivenheder, som har fundet sted, slettes.

5. Sluttede selskaber, såsom klubber og lign. kan med deltagelse af et bestyrelsesmedlem leje tennisbanerne og grillen til en hyggeaften til en i forvejen aftalt pris.

6. Hækkesaks og ørnenæb må indkøbes til klubben. Udlevering af t-shirts med logo er i fuld gang. DE ER FLOTTE.

Ref: Ida

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. april 2018

Alle til stede.

Baneklargøring og rengøring af klubhus lørdag d. 21. april kl 8.00.

Info om standerhejsning og tennissportens dag d. 5. maj kl. 10-12 på hjemmesiden samt medlemmers mail samt Vesterhavsposten.

Eva bestiller kaffe, øl/vand, sandwich i Form og Fritid. Bestyrelsen møder kl. 9.00. På hjemmesiden skal listen over bestyrelsesmedlemmer revideres inden d. 5. maj. Vi sender hver især foto, mail og mobilnummer til Hanne. Jens tager sig af artikel og annonce til Vesterhavsposten.

Venskabsturnering afholdes i klubben d. 16. juni. Pris pr. person 50 kr. Tilmelding til Felix.

Aftale indgået med grafisk designer om digitalisering af det nye logo.

Der arbejdes på at få lavet klub t-shirts med logo hos Sportigan.

Klubaftener fortsættes onsdage kl. 19-21, dog uden den månedlige grill-aften. Medlemmerne er dog velkomne til selv at tage initiativ til at bruge grillen, men bestyrelsen sørger ikke længere for indkøb af pølser,brød, øl, vand.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 6. juni kl. 18.00 i klubhuset.

Ref: Ida

 

Referat fra konstituerende møde i Tennisklubben d. 22. marts 2018

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Felix Thomas, formand

Jens From, næstformand

Hanne Andersen, kasserer

Ida Ravn, sekretær

Eva Schmidt Pedersen, medlem

Den 5. maj er der Standerhejsning og Tennissportens dag. Der bliver budt velkommen til nye såvel som gamle medlemmer og budt på en øl eller vand samt en sandwich. Felix tilmelder os ”Tennissportens dag” og bestiller plakater mm. Jens skriver en artikel til Ugeavisen og sørger for indrykning af annonce tirsdag d. 24. april. Ida bestiller øl, vand, sandwich i Form og fritid.

Felix taler med Søren Bloch om levering af grus til banerne.

Afgående formand, Søren Hansen kom og lavede ”Afleveringsforretning”

i form af diverse mapper, samt en liste over igangværende tiltag, som vi skal følge op på.

Ida skriver et dokument med den nye bestyrelses konstituering. Det skal underskrives af alle i bestyrelsen og bruges som dokumentation i Sparekassen og aftales, at formand, næstformand og kasserer skal have adgang til klubbens konti.

På hjemmesiden skal der skiftes fotos og navne vedr. den nye bestyrelse. Logoet skal ligeledes skiftes, når det er blevet digitaliseret.

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 16. april kl. 19.

Ref: Ida

 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. februar 2018

Alle til stede.

De punkter, der ifølge klubbens love skal på dagsordenen til generalforsamlingen, blev gennemgået.

Der er sat en ny lås i døren ind til tennisbanerne. Form og fritid har betalt den. Nye nøgler, som klubben betaler, er lavet. De nye nøgler udleveres til medlemmerne mod depositum 50 kr. ved standerhejsning. De medlemmer, som ved udlevering af den gamle nøgle har betalt depositum, får blot nøglen byttet til en ny. Mangeårige medlemmer, som ikke har betalt depositum for eksisterende nøgle, vil blive afkrævet depositum 50 kr for udlevering af den nye nøgle.

Nyt logo, lavet af billedkunstner Solvej Bammeskov, blev godkendt af bestyrelsen. Endelig godkendelse skal ske på generalforsamlingen.

Netværksmøde mellem omegnens tennisklubber finder sted i Ansager d. 6. marts. Søren og Felix deltager.

Vintertennis i hallen fortsætter april måned ud.

Der er sket medlemsindberetning til Det centrale foreningsregister.

Brugerkontrakten mellem Tennisklubben og Form og Fritid er revideret og underskrevet.

Standerhejsning og Tennissportens dag bliver d. 5. maj 2018.

Familietennis skal fortsætte med Felix, hvis der er interesse for det.

Klubben vil tilbyde 4 gange tennistræning til de unge ved en udefrakommende træner.

Ref: Ida

 

Opfølgningsmøde med Alex, DGI-konsulent d. 23.-10-2017

Alle til stede.

Der blev evalueret på ”Tennissportens dag” og ”Familietennis”.

Næste sæson afholder vi også Tennissportens dag og Standerhejsning samme dag, d. 5. maj 2018.

Vi forsøger os igen med Familietennis i en eller anden form.

Nyt tiltag kan evt. være at invitere børnehaven et par timer til lidt hygge og tennislegeaktiviteter.

Derefter

Bestyrelsesmøde.

1. Vi har modtaget tre udkast til nyt logo fra billedkunstner Solvej Bammeskov. Vi arbejder videre med et af dem.

2. Donation til Form og fritid: 16.885 kr.

3. Kontrakt med Form og Fritid vedr. Vintertennis er underskrevet.

4. Gennemgang af Brugerkontrakt vedr. tennisbanerne. Søren drøfter den med Søren Bloch.

5. Boldmaskinen skal sættes i et varmt lokale vinteren over for at skåne batteriet.

Ref: Ida

 


 
 
Banner