Skip Navigation Links
- Forside
 

Nyheder


Generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub d. 11.-3.-2019

Kl. 19.30 i Form og Fritid.

Afbud fra Eva.

17 medlemmer mødte frem.

Klubben bød på en øl/vand og kaffe/te og kikskage og småkager.

Peder blev valgt til dirigent, og han erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Formanden aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter og rettede en tak til alle, som har ydet en indsats i klubben. Beretningen blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen til formanden.

Regnskabet er blevet revideret uden kommentarer af Ejgil og Anne.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og det blev godkendt.

Budget for 2019 blev gennemgået af kassereren, og det blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget, og ser for kommende sæson ud som følger:

voksen for 1 år 400 kr / for 3 år 800 kr

barn for 1 år 250 kr / for 3 år 500 kr

familie for 1 år 650 kr / for 3 år 1300 kr

Felix og Ida var på valg, de genopstillede og blev genvalgt. Jens udgår af bestyrelsen d. 1.-7.-2019, når han flytter til Sjælland.

Ejgil og Anne fortsætter som revisorer.

Under punktet eventuelt:

Svend orienterede om sine forslag til Form og Fritid om at etablere bedre muligheder for at spille Mini-tennis/ Skum-tennis i hallen (Ikke i Tennisklubbens regi). Men klubben kan ved lejemål af hallen og arrangementer samme sted få gavn af forbedrede forhold ved eksempelvis at lave små-turneringer for klubbens medlemmer eller arrangementer for at få børn til at interessere sig for tennis.

Der blev fremsat et ønske om at kunne købe den kortærmede klub t-shirt i flere farver end den nuværende hvide, hvilket blev bakket op af flere i forsamlingen. Der blev også fremsat ønske om muligheden for en langærmet t-shirt i flere farver. Bestyrelsen viste en demo-model cardigan som et eksempel på, hvad der muligvis kan tilbydes som klub-cardigan.

Ønske om en dag, evt. en lørdag på grusbanerne med en DGI-træner med med sjove og instruktive tennisaktiviteter (som vi før har haft i klubben).

Regnskabet blev underskrevet af de to revisorer og de fire bestyrelsesmedlemmer, som var til stede. Eva skriver under på regnskabet hos Felix.

Ref.: Ida

 

Referat fra generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub d. 12. marts 2018

Der var mødt 17 veloplagte og positive medlemmer.

Peder Pedersen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning var følgende:

Boldmaskinen, som blev købt i sommeren 2017 må gerne bruges mere.

Klubaftener onsdage fortsætter i sommersæsonen.

Vintertennis sæson 2017/ 2018 omfatter 6 hold med 18 personer.

Felix og Søren har deltaget i et møde om samarbejde mellem vores klub og klubberne fra Varde, Ølgod, Tistrup, Ansager.

Vores klub har pt. 77 medlemmer. Det er indberettet til Det Centrale Foreningsregister.

Klubbens 35 års jubilæum blev fejret på bedste vis.

Lørdag d. 5. maj vil der være standerhejsning og Tennissportens dag.

Familietennis forsøges igen i sommeren 2018.

Den med DGI indgåede vækstaftale omfatter 2017, 2018, 2019, hvor målene for øget medlemstal for nævnte år hedder henholdsvis 84, 92 og 100.

Mellem Tennisklubben og Form og Fritid er der lavet en revideret udgave af brugerkontrakten af 1995. Der er lavet få rettelser med tilpasning til nuværende forhold.

Kommunen har i foråret 2017 foretaget en beskæring af læhegnet omkring tennisbanerne og efterfølgende plantet 2 rækker liguster mod vest.

Ved parkeringspladsen er der opsat et skilt med henvisning til tennisbanerne.

Foreningernes dag er afholdt i hallen, dog uden den store interesse fra offentligheden.

2017 har været et godt tennis år.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentsats blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag, om at klubbens tilskud til vintertennis bortfalder, blev vedtaget.

Nyt klublogo lavet af Solvej Bammeskov blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Søren, som ikke ønskede genvalg og Hanne og Jens, som genopstillede. Ny opstillet var Eva Schmidt Pedersen. Hanne og Jens blev genvalgt med applaus og Eva nyvalgt med applaus.

Revisorerne Anne og Ejgil blev ligeledes genvalgt med applaus.

Der er mellem førnævnte klubber samt DGI aftalt datoen d. 16.-6.- 2018 for afholdelse af en klubturnering i Nr. Nebel Tennisklub. - Ligeledes forsøges der etableret en holdturnering hen over hele sommersæsonen.

Der er isat ny lås i lågen ind til tennisbanerne og nye nøgler er klar til udlevering jfr. referat fra sidste bestyrelsesmøde. Søren Bloch sørger for nye cylindre til hængelås og dør til klubhus.

Formanden rettede en tak til alle de medlemmer, som har ydet en indsats, samt til revisorerne samt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Jens takkede på bestyrelsens og klubbens vegne Søren for hans store indsats i klubben og fremhævede hans store overblik og gode samarbejde med alle samarbejdspartnere. På bestyrelsens og klubbens vegne overrakte sekretæren dernæst Søren en afskedsgave.

Ref: Ida         Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2017

         14 Positive medlemmer i godt humør var mødt frem
 
            Peder blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen varslet rettidigt.
  1. Formandens beretning lød som følger: 2016 sommersæsonen var god, og der var succes med klubaftener om onsdagen. - 20 medlemmer fordelt på 6 hold har spillet vintertennis i hallen. - Klubben havde 76 medlemmer ved udgangen af 2016. - Info fra Inspirationsdag i Ølgod, hvor Søren og Ida deltog. - I sommersæsonen 2016 er der anskaffet diverse materiel via Form og Fritid, og der er afregnet i form af en donation på 20.000 kr fra tennisklubben til dem. - Klubben har fået en donation på 5.000 kr. fra Sparekassen. - Klubben har en stabil økonomi. - Juniorklubben fra Lunde skole har været på banerne 4 gange og fået præsenteret tennisspillet. - Klubbens eget børnehold er på 2. år blevet trænet af Peder og Ida. - Tennisklubben har et godt samarbejde med Form og Fritid. - Tak til alle, der har gjort en indsats i klubben i den forgangne sæson.

  2. Formandens beretning blev godkendt.

  1. Kassereren gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt.

  2. Kontingentet forbliver uændret.

  3. Budget for 2017 blev gennemgået af kassereren. Forsamlingen gav tilladelse til indkøb af en boldmaskine til 15.000 kr. - På valg var Ida og Stefan. Stefan ønskede at stoppe pga studier, og Ida blev genvalgt. Nyvalgt blev Felix Thomas. - De to revisorer Anne Nielsen og Ejgil Pedersen blev genvalgt..

  4. Evt.: Info om tiltag med DGI ”Bevæg dig for livet”, som udmønter sig i tiltag som ”Tennissportens dag” og ”Familietennis.” Standerhejsning bliver samme dag som Tennissportens dag d. 29. april. - Info om hegn ved banerne. - Info om modernisering af logo. - Grønne bolde prøves indendørs. - Info om skiltning ved grusvej. - I anledning af klubbens 35 års jubilæum afholdes en tennisturnering og en efterfølgende fest på et tidspunkt i sommeren 2017.


            Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

            Søren Hansen formand

            Jens From Christensen næstformand

            Hanne Andersen kasserer

            Ida Ravn sekretær

            Felix Thomas medlem


            Ref: Ida
 
Banner