Skip Navigation Links
- Forside
 

Nyheder

Referat fra generalforsamling i Nørre Nebel Tennisklub d. 12. marts 2018

Der var mødt 17 veloplagte og positive medlemmer.

Peder Pedersen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning var følgende:

Boldmaskinen, som blev købt i sommeren 2017 må gerne bruges mere.

Klubaftener onsdage fortsætter i sommersæsonen.

Vintertennis sæson 2017/ 2018 omfatter 6 hold med 18 personer.

Felix og Søren har deltaget i et møde om samarbejde mellem vores klub og klubberne fra Varde, Ølgod, Tistrup, Ansager.

Vores klub har pt. 77 medlemmer. Det er indberettet til Det Centrale Foreningsregister.

Klubbens 35 års jubilæum blev fejret på bedste vis.

Lørdag d. 5. maj vil der være standerhejsning og Tennissportens dag.

Familietennis forsøges igen i sommeren 2018.

Den med DGI indgåede vækstaftale omfatter 2017, 2018, 2019, hvor målene for øget medlemstal for nævnte år hedder henholdsvis 84, 92 og 100.

Mellem Tennisklubben og Form og Fritid er der lavet en revideret udgave af brugerkontrakten af 1995. Der er lavet få rettelser med tilpasning til nuværende forhold.

Kommunen har i foråret 2017 foretaget en beskæring af læhegnet omkring tennisbanerne og efterfølgende plantet 2 rækker liguster mod vest.

Ved parkeringspladsen er der opsat et skilt med henvisning til tennisbanerne.

Foreningernes dag er afholdt i hallen, dog uden den store interesse fra offentligheden.

2017 har været et godt tennis år.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentsats blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag, om at klubbens tilskud til vintertennis bortfalder, blev vedtaget.

Nyt klublogo lavet af Solvej Bammeskov blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Søren, som ikke ønskede genvalg og Hanne og Jens, som genopstillede. Ny opstillet var Eva Schmidt Pedersen. Hanne og Jens blev genvalgt med applaus og Eva nyvalgt med applaus.

Revisorerne Anne og Ejgil blev ligeledes genvalgt med applaus.

Der er mellem førnævnte klubber samt DGI aftalt datoen d. 16.-6.- 2018 for afholdelse af en klubturnering i Nr. Nebel Tennisklub. - Ligeledes forsøges der etableret en holdturnering hen over hele sommersæsonen.

Der er isat ny lås i lågen ind til tennisbanerne og nye nøgler er klar til udlevering jfr. referat fra sidste bestyrelsesmøde. Søren Bloch sørger for nye cylindre til hængelås og dør til klubhus.

Formanden rettede en tak til alle de medlemmer, som har ydet en indsats, samt til revisorerne samt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Jens takkede på bestyrelsens og klubbens vegne Søren for hans store indsats i klubben og fremhævede hans store overblik og gode samarbejde med alle samarbejdspartnere. På bestyrelsens og klubbens vegne overrakte sekretæren dernæst Søren en afskedsgave.

Ref: Ida         Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2017

         14 Positive medlemmer i godt humør var mødt frem
 
            Peder blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen varslet rettidigt.
  1. Formandens beretning lød som følger: 2016 sommersæsonen var god, og der var succes med klubaftener om onsdagen. - 20 medlemmer fordelt på 6 hold har spillet vintertennis i hallen. - Klubben havde 76 medlemmer ved udgangen af 2016. - Info fra Inspirationsdag i Ølgod, hvor Søren og Ida deltog. - I sommersæsonen 2016 er der anskaffet diverse materiel via Form og Fritid, og der er afregnet i form af en donation på 20.000 kr fra tennisklubben til dem. - Klubben har fået en donation på 5.000 kr. fra Sparekassen. - Klubben har en stabil økonomi. - Juniorklubben fra Lunde skole har været på banerne 4 gange og fået præsenteret tennisspillet. - Klubbens eget børnehold er på 2. år blevet trænet af Peder og Ida. - Tennisklubben har et godt samarbejde med Form og Fritid. - Tak til alle, der har gjort en indsats i klubben i den forgangne sæson.

  2. Formandens beretning blev godkendt.

  1. Kassereren gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt.

  2. Kontingentet forbliver uændret.

  3. Budget for 2017 blev gennemgået af kassereren. Forsamlingen gav tilladelse til indkøb af en boldmaskine til 15.000 kr. - På valg var Ida og Stefan. Stefan ønskede at stoppe pga studier, og Ida blev genvalgt. Nyvalgt blev Felix Thomas. - De to revisorer Anne Nielsen og Ejgil Pedersen blev genvalgt..

  4. Evt.: Info om tiltag med DGI ”Bevæg dig for livet”, som udmønter sig i tiltag som ”Tennissportens dag” og ”Familietennis.” Standerhejsning bliver samme dag som Tennissportens dag d. 29. april. - Info om hegn ved banerne. - Info om modernisering af logo. - Grønne bolde prøves indendørs. - Info om skiltning ved grusvej. - I anledning af klubbens 35 års jubilæum afholdes en tennisturnering og en efterfølgende fest på et tidspunkt i sommeren 2017.


            Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

            Søren Hansen formand

            Jens From Christensen næstformand

            Hanne Andersen kasserer

            Ida Ravn sekretær

            Felix Thomas medlem


            Ref: Ida
 
Banner